Xunta directiva

Coñécenos

É o órgano encargado da xestión e representación da Asociación en toda a súa amplitude, que se reúne polo menos unha vez ao mes.

Ningún dos seus membros recibe retribución alguna tal e como está recollido no artigo 30 dos seus Estatutos.

A composición da Xunta Directiva é a seguinte:

D. Antonio Jar Ramos

Presidente

Formación: Maxisterio. Profesión: Profesor. Xubilado.

Dª. Mª del Carmen Puga Pereiro

Vicepresidenta

Formación: Perito Mercantil. Profesión: Xerente. Xubilada.

D. Martín Dadín Fernández

Secretario

Formación: Lic.Farmacia. Profesión: Boticario.

D. Alfonso Pérez Iglesias

Tesoureiro

Formación: Maxisterio. Profesión: Empresario. Xubilado.

Dª. Concepción Sabell Salgués

Vogal

Formación: Maxisterio. Profesión: Ama de casa. Xubilada.

Dª. Mª del Carmen Moreira Montes

Vogal

Formación: Maxisterio. Profesora. Xubilada.

Dª. Elvira Couso Suárez

Vogal

Formación: Lic.Dereito. Profesión: Avogada.

D. Victor Nogueira Barrón

Vogal

Formación: Lic. Dereito. Profesión: Empresario.