Fundacion Juan XXIII

  • Instalacións O noso obxectivo é ofrecer Centros e Servizos de Calidade que dean resposta satisfactoria ás demandas dos nosos clientes
  • Persoas As persooas con discapacidade e as suas familias constituen o valor central da nosa organización
  • InclusiónDeseñamos programas e servizos para favorecer a inclusión social e a plena participación na comunidade das persoas con discapacidade intelectual
  • FormaciónNa etapa escolar a aprendizaxe personalizada oriéntase a que os alumnos adquiran as competencias necesarias para lograr un bo nivel de integración social e persoal
  • TraballoO traballo ocupacional supon unha opción de integración e desenvolvemento nunha contorna laboral, por medio dea cal e prestando os apoios axeitados, capacítase ás personas de cara a sua plena integración sociolaboral
  • RehabilitaciónA través dos diferentes servizos dirixidos á rehabilitación física potencia o benestar físico das persoas para mellorar a sua calidade de vida

FacebookTwitterYoutube

Entrar en Lectura Fácil
Hosting por

MENU PRINCIPAL

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.


Venta de Produtos

escoitarescoitar

"Dar un servizo de calidade implica ter unha visión positiva das posibilidades das persoas con discapacidade intelectual"

 

 

Todos os centros da asociación Juan XXIII, dedicada á educación e promoción das persoas con discapacidade intelectual, foron unha vez máis recoñecidos cun certificado de calidade AENOR que garante a conformidade coa norma UNE - EN- ISO- 9001: 2008.

O esforzo e dedicación de todo un equipo de profesionais dedicados á prestación de apoio e recursos para esas persoas permitiu que en este Certificado de Calidade destacasen algúns dos puntos fortes da entidade: A súa visión personalizada para usuarios e familiares, alta satisfacción do cliente, e a súa ampla e variada gama de programas e proxectos.

Para coñecer un pouco mellor algunhas cuestións relevantes sobre este asunto falamos con Nuria Luque Arbones, responsable de Calidade de Proxectos da Asociación.

- ¿Qué entende a Asociación Juan XXIII por calidade? E, ¿qué implica, para vostedes, dar un servizo de calidade?

A calidade para asociación Juan XXIII significa todo aquelo que emana dos dereitos das persoas con discapacidade para recibir apoios e servizos que lles permitan mellorar a calidade das súas vidas e as das súas familias.

Para nós, para dar un servizo de calidade implica ter unha visión positiva das posibilidades das persoas con discapacidade intelectual; significa crer que, por enriba das limitacións, está unha persoa con moitos dereitos.

Polo tanto, nós direcionamos os nosos esforzos e todos os nosos proxectos para a obtención de resultados persoais valorados; é dicir, resulta que cada persoa (teña a capacidade que teña) perciba e viva como relevante e significativo para as súas propias vidas.

 

- ¿Qué é o Sistema de Calidade ISO e cales son as razóns para a entidade para levar a cabo esta cuestión?

Procesos de xestión, en base, é un modelo de xestión moi útil que comprende o funcionamento da organización como un conxunto de procesos globais destinadas a alcanzar a calidade total e satisfacción das necesidades dos clientes. A súa aplicación, desde 2007, nos permitiu establecer unha xestión eficaz e eficiente, en base ás necesidades e expectativas de todas as partes interesadas e deseñado para satisface-los.

Esta aplicación rigorosa dos procesos de calidade en todos os nosos Centros e Servizos, é un xeito de organizar actividades, establecer responsabilidades, establecer criterios e avaliación de rendemento dentro de determinados prazos, pode mellorar a eficiencia das actividades e recursos. Foi un bo instrumento para avaliar o desempeño destas actividades e servizos a través da medición dos resultados acadados, e axudando coa planificación dos que teñen maiores dificultades.

As nosas oito acreditacións consecutivas, de 2007-2014, neste sistema, demostran o noso amplo compromiso coa calidade e permiten superar as nosas debilidades e mellorar os apoios.

 

- ¿Cómo xa vemos en Juan XXIII a calidade é crucial, ¿conta a entidade con outro sistema de calidade?

A entidade ten, desde 2008, unha certificación na segunda fase (fase de implantación) Calidade Modelo FEAPS, que ademáis a xestión ten en conta dous aspectos importantes, tales como a calidade de vida e a ética. Este sistema de Avaliación da Calidade FEAPS é compatible coa calidade ISO que complementa dando protagonismo a a persoa con discapacidade intelectual, e comprometéndose a ética.

Este modelo baséase en bases sólidas que o noso equipo recoñece como o seu propio; comprender a calidade e compromiso ético, entender a persoa cun valor por enriba das súas limitacións sempre pode facer progresar; xestionar os recursos de forma eficiente e transparente, por iso e darlle ao entorno un papel fundamental na inclusión da persoa.

Ademais, estamos actualmente en conformidade con todos os requisitos e esixencias para obter a certificación na terceira fase deste modelo. O equipo para este novo reto xa presentou toda a documentación e requisitos necesarios e estamos agardando esta nova acreditación.

 

- ¿Cales son os cambios máis sustantivos que supoñen para esta organización os sistemas de Calidade cos que conta?

Todos estes sistemas fixeron que entendamos a calidade, e non como un obxectivo ou destino, senón como un camiño que nos levará a mellora continua progresiva. Supuso un cambio cultural, un compromiso continuo de mellora continua dos procesos, incidindo principalmente sobre os que impactan directamente na calidade de vida dos nosos clientes e familias. Isto permitiu melloras substanciais na autodeterminación e participación das persoas con discapacidade intelectual ou de desenvolvemento dentro da entidade, a dinámica de servizos de apoio ás familias, a concienciación da discapacidade, mellorar a accesibilidade cognitiva en centros e servizos, a posta en marcha dun programa de inclusión social, a creación dun plan na organización ou o establecemento dun sistema de xestión global.

 

- E, ¿dende esta posición no que se atopa, como pode planteáis traballo futuro?

Aínda que os resultados obtidos ata o momento son excelentes e estamos moi satisfeitos. Existen moitos impactos positivos que foron contrastados, non só na xestión senon tamén a fin de mellorar a calidade de vida para as persoas con discapacidade intelectual. Pero, debemos seguir traballando e ter en conta que o desenvolvemento da calidade é un camiño sen fin: melloras permanentes ou cambios para facer avanzar o cumprimento da nosa misión; mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.

Tamén, queremos seguir contando co empeño do conxunto dos profesionais motivados e comprometidos, que traballan a diario na nosa organización, seguindo as esixencias e requisitos de conformidade con estes modelos de calidade. A súa elevada motivación e implicación na mellora continua permite alcanzar as nosas expectativas en relación á calidade.

(Entrevista realizada polo xornalista Juan de Sola)

 

Política Protección de datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

De conformidade co Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos (en diante RGPD), ASOCIACIÓN JUAN XXIII infórmalle do seguinte:

1. Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN JUAN XXIII (en diante, ASOCIACIÓN JUAN XXIII), con CIF: G36012128 e domicilio social en R/ EDUARDO BLANCO AMOR, 66 C.P.36003 PONTEVEDRA / LUGAR MONTECARRASCO, 16 C.P. 36940 CANGAS PONTEVEDRA e correo electrónico de contacto: info@asociacionjuanxxiii.org

2. Delegado de protección de datos (DPO): ASOCIACIÓN JUAN XXIII

3. Finalidades: Os datos recollidos mediante o mail de contacto ou formularios dispoñibles na web serán tratados pola ASOCIACIÓN JUAN XXIII coa finalidade de atender, tramitar e dar resposta ao obxecto da súa solicitude ou contacto, e no seu caso, xestionar as distintas formas de colaborar coa Asociación (donativos, legado solidario, voluntariado) que se ofrezan a través do sitio web. Os datos facilitados non serán utilizados con finalidades distintas ás que motivou a súa recollida. Adicionalmente, e de maneira voluntaria, poderá solicitarse e prestar o seu consentimento (marcando a correspondente caixa que será posta á súa disposición) para o envío, por medios electrónicos, de comunicacións divulgativas e informativas das actividades, servizos, noticias, eventos etc. da Asociación.

4. Base legal do tratamento:

RGPD: 6.1.a) A persoa interesada deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.
RGPD: 6.1. b) O tratamento é necesario para a execución dun contrato no que a persoa interesada é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.
RGPD: 6.1. f) O tratamento é necesario para a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos por ASOCIACIÓN JUAN XXIII, sempre que sobre os devanditos intereses non prevalezan os intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais da persoa interesada que requiran a protección de datos persoais, en particular cando o interesado sexa unha persoa menor de idade. Regulamento Xeral de Protección de Datos. Código Civil (contratos). Acreditación do consentimento ou documento contractual, solicitude ou acordo no que se regulan as relacións individuais con cada cliente e/ou usuario/a, con datos obrigatorios sen os cales non é posible prestar o servizo, incluíndo a autorización de gravación de imaxe e/ou voz, e autorización para o tratamento terapéutico, cando cumpra.

5. Conservación: os datos, no seu caso solicitados, serán conservados polo tempo exclusivamente necesario para alcanzar os fins que motivaron a súa recollida e mentres dure a comunicación ou relación establecida, e non manifeste a súa oposición ou retire o seu consentimento, e, en calquera caso, durante os prazos legais que lle sexan de aplicación.

6. Comunicación de datos: En ningún caso os seus datos serán cedidos ou comunicados a terceiros, salvo obrigación legal; nin se efectuará transferencias internacionais dos mesmos, fóra da Unión Europea, salvo consentimento inequívoco do interesado, previa información dos posibles destinatarios, finalidade e, no seu caso, país de destino.

7. Deber de segredo: ASOCIACIÓN JUAN XXIII cumpre estritamente o deber de segredo e confidencialidade dos datos de carácter persoal, implementando, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da técnica, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, todo iso, conforme ao establecido pola lexislación española e europea de Protección de Datos de Carácter Persoal.

8. Dereitos que asisten ao interesado:

  1. Exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, mediante escrito dirixido a ASOCIACIÓN JUAN XXIII ou directamente ante o Delegado de Protección de Datos, á dirección postal ou electrónica anteriormente mostrada, indicando o obxecto da súa solicitude, e acompañando DNI ou pasaporte que lle identifique.

  2. Reclamar ante a Autoridade de Control: se o usuario/a considera que non se está facendo bo uso dos seus datos, e non fose atendido pola ASOCIACIÓN JUAN XXIII, poderá dirixir unha reclamación á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a Axencia Española de Protección de Datos a indicada no noso país (www.agpd.es).

  3. No caso de que reciba comunicacións comerciais por medios electrónicos, de conformidade coa Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), poderá retirar o seu consentimento, darse de baixa ou modificar os seus datos e preferencias utilizando o mesmo canle a través da dirección info@asociacionjuanxxiii.org ou picando na ligazón que apareza ao pé de cada comunicación que reciba.

9. Modificación: A presente política de privacidade está actualizada a data do 01 de abril de 2019. ASOCIACIÓN JUAN XXIII resérvase o dereito para modificala de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio doctrinal da Autoridade competente en Protección de Datos, lexislativo ou xurisprudencial. Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada na Web, indicando a data da súa última actualización. O uso da web despois de devanditos cambios, implicará a aceptación destes.

Aviso Legal


1. AVISO LEGAL

1. A utilización deste espazo web está suxeita á aceptación plena por parte do Usuario destas condicións de uso, ou ben daquelas que se atopen vixentes en cada momento en que o usuario acceda ao mesmo.

2. Só se permite o acceso a este sitio así coma o seu uso con fins lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ás Condicións Xerais, a ley aplicable en cada momento, así como a moral, boas costumes e orde público.

3. A Asociación Juan XXIII resérvase o dereito unilateral de modificar en calquer momento as presentes condicións de uso. Tamén se reserva o dereito a modificar en calquer momento a presentación, configuración e localización do Sitio Web, así coma os contidos e as condicións requeridas para utilizar os mesmos.

4. A Asociación Juan XXIII resérvase o dereito de por en coñecemento da Autoridade competente calquer outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos ou poidan ser constitutivos de delito.

6. A Asociación Juan XXIII resérvase o dereito a poñer fin a este servizo web en calquer momento sen mais requisito que o aviso nas presentes condicións con 15 días de antelación.

 

2. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

1. A Asociación Juan XXIII, non puede garantizar a disponibilidade permanente do servizo que ofrece este sitio, nin se fai responsable de calesquera danos e perxuizos producidos ou que poidan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, calqiera que sexa a sua natureza, que se deriven do uso da información contida na Web deste sitio.

2. No de que, por un ataque informático, se producisen erros na información facilitada, a Asociación Juan XXIII no se fai responsable de tales erros así coma dos danos causados polo uso da información derivada de ditos erros.

3.Ol contido desta web e meramente informativo, nof facendose responsable en ningún momento acerca dos posibles erros producidos na sua presentación. Se desexa información mais detallada, pode porse en contacto a través da dirección de correo electrónico info@asociacionjuanxxiii.org ou ben por teléfono 986 855 018.

 

3. RÉXIME DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1. A propiedade industrial e intelectual de cantos logos, emblemas, ou cualquer elemento incorporado no diseño deste sitio pertence en exclusiva á Asociación Juan XXIII. Os elementos desta web sobre os que a Asociación Juan XXIII non ten dereitos de propiedade intelectual ou industrial son usados co correspondente permiso.

2. Queda prohibida a reproducción de todo ou parte do contido desta web en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da Asociación Juan XXIII.

3. Calquier violación dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou os elementos da Asociación Juan XXIII, será obxecto das oportunas medidas legais para lograr a protección de éstos.

 

4. LEXISLACIÓN APLICABLE

1. A Asociación Juan XXIII informa que este sitio web se atopa aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, e por elo a única lexislación aplicable para resolver calquer conflicto respecto á interpretación destas condicións, e a lexislación española, así coma os Tratados Internacionais que suscriba España.

2. Mediante a aceptación das presentes Condiciónx Xerais, o usuario se somete á xurisdicción dos Tribunais da cidade de Pontevedra, para resolver calquer controversia relacionada co apartado anterior.

 

COMO POÑERSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquer aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguientes direccóns:

info@asociacionjuanxxiii.org se o fai a través de correo electrónico ou been por escrito a

Asociación Juan XXIII

C/ Eduardo Blanco Amor 66, 36003, Pontevedra.

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DE SERVIZOS

Asociación Juan XXIII

Domicilio Social: C/ Eduardo Blanco Amor 66, 36003, Pontevedra

Teléfono  +34 986 855 018

Fax +34 986-868.495

info@asociacionjuanxxiii.org

Número de Identificación Fiscal: G-36.012.128

Fondos Publicos


FONDOS PUBLICOS:

Os datos referidos a subvencion son os seguintes:
data da resolucion de concesion: 2 setembro de 2011
Data da publicacion no diario oficial de galicia: 26 octubro de 2011
Norma reguladora: Procedemento administrativo PR521A_2011
Organo concedente: Secretaria Xeral de Modernizacion o Innovacion Tecnoloxica
Credito orzamentario: 1.000.000 euros.
Contía e finalizade da subvencion concedida: Con motivo de estender a xeneralizar o uso das Tecnoloxías da información e da Comunicación entre os distintos Centros e Servizos dependentes e as persoas que conforman a Asociación Juan XXIII ( alunnos,usuarios,profesionais e voluntarios) a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Modernización e innovación Tecnolóxica de Presidencia e do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), condedeunos unha axuda económica de 21.195,66 euros para adquisición e instalación de equipamento informático (23 equipos instalados en rede).

 

DESCARGAR MEMORIA
i l n j