Fundacion Juan XXIII

  • Instalacións O noso obxectivo é ofrecer Centros e Servizos de Calidade que dean resposta satisfactoria ás demandas dos nosos clientes
  • Persoas As persooas con discapacidade e as suas familias constituen o valor central da nosa organización
  • InclusiónDeseñamos programas e servizos para favorecer a inclusión social e a plena participación na comunidade das persoas con discapacidade intelectual
  • FormaciónNa etapa escolar a aprendizaxe personalizada oriéntase a que os alumnos adquiran as competencias necesarias para lograr un bo nivel de integración social e persoal
  • TraballoO traballo ocupacional supon unha opción de integración e desenvolvemento nunha contorna laboral, por medio dea cal e prestando os apoios axeitados, capacítase ás personas de cara a sua plena integración sociolaboral
  • RehabilitaciónA través dos diferentes servizos dirixidos á rehabilitación física potencia o benestar físico das persoas para mellorar a sua calidade de vida

FacebookTwitterYoutube

Entrar en Lectura Fácil

MENU PRINCIPAL

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.


Venta de Produtos

escoitarescoitar

"Dar un servizo de calidade implica ter unha visión positiva das posibilidades das persoas con discapacidade intelectual"

 

 

Todos os centros da asociación Juan XXIII, dedicada á educación e promoción das persoas con discapacidade intelectual, foron unha vez máis recoñecidos cun certificado de calidade AENOR que garante a conformidade coa norma UNE - EN- ISO- 9001: 2008.

O esforzo e dedicación de todo un equipo de profesionais dedicados á prestación de apoio e recursos para esas persoas permitiu que en este Certificado de Calidade destacasen algúns dos puntos fortes da entidade: A súa visión personalizada para usuarios e familiares, alta satisfacción do cliente, e a súa ampla e variada gama de programas e proxectos.

Para coñecer un pouco mellor algunhas cuestións relevantes sobre este asunto falamos con Nuria Luque Arbones, responsable de Calidade de Proxectos da Asociación.

- ¿Qué entende a Asociación Juan XXIII por calidade? E, ¿qué implica, para vostedes, dar un servizo de calidade?

A calidade para asociación Juan XXIII significa todo aquelo que emana dos dereitos das persoas con discapacidade para recibir apoios e servizos que lles permitan mellorar a calidade das súas vidas e as das súas familias.

Para nós, para dar un servizo de calidade implica ter unha visión positiva das posibilidades das persoas con discapacidade intelectual; significa crer que, por enriba das limitacións, está unha persoa con moitos dereitos.

Polo tanto, nós direcionamos os nosos esforzos e todos os nosos proxectos para a obtención de resultados persoais valorados; é dicir, resulta que cada persoa (teña a capacidade que teña) perciba e viva como relevante e significativo para as súas propias vidas.

 

- ¿Qué é o Sistema de Calidade ISO e cales son as razóns para a entidade para levar a cabo esta cuestión?

Procesos de xestión, en base, é un modelo de xestión moi útil que comprende o funcionamento da organización como un conxunto de procesos globais destinadas a alcanzar a calidade total e satisfacción das necesidades dos clientes. A súa aplicación, desde 2007, nos permitiu establecer unha xestión eficaz e eficiente, en base ás necesidades e expectativas de todas as partes interesadas e deseñado para satisface-los.

Esta aplicación rigorosa dos procesos de calidade en todos os nosos Centros e Servizos, é un xeito de organizar actividades, establecer responsabilidades, establecer criterios e avaliación de rendemento dentro de determinados prazos, pode mellorar a eficiencia das actividades e recursos. Foi un bo instrumento para avaliar o desempeño destas actividades e servizos a través da medición dos resultados acadados, e axudando coa planificación dos que teñen maiores dificultades.

As nosas oito acreditacións consecutivas, de 2007-2014, neste sistema, demostran o noso amplo compromiso coa calidade e permiten superar as nosas debilidades e mellorar os apoios.

 

- ¿Cómo xa vemos en Juan XXIII a calidade é crucial, ¿conta a entidade con outro sistema de calidade?

A entidade ten, desde 2008, unha certificación na segunda fase (fase de implantación) Calidade Modelo FEAPS, que ademáis a xestión ten en conta dous aspectos importantes, tales como a calidade de vida e a ética. Este sistema de Avaliación da Calidade FEAPS é compatible coa calidade ISO que complementa dando protagonismo a a persoa con discapacidade intelectual, e comprometéndose a ética.

Este modelo baséase en bases sólidas que o noso equipo recoñece como o seu propio; comprender a calidade e compromiso ético, entender a persoa cun valor por enriba das súas limitacións sempre pode facer progresar; xestionar os recursos de forma eficiente e transparente, por iso e darlle ao entorno un papel fundamental na inclusión da persoa.

Ademais, estamos actualmente en conformidade con todos os requisitos e esixencias para obter a certificación na terceira fase deste modelo. O equipo para este novo reto xa presentou toda a documentación e requisitos necesarios e estamos agardando esta nova acreditación.

 

- ¿Cales son os cambios máis sustantivos que supoñen para esta organización os sistemas de Calidade cos que conta?

Todos estes sistemas fixeron que entendamos a calidade, e non como un obxectivo ou destino, senón como un camiño que nos levará a mellora continua progresiva. Supuso un cambio cultural, un compromiso continuo de mellora continua dos procesos, incidindo principalmente sobre os que impactan directamente na calidade de vida dos nosos clientes e familias. Isto permitiu melloras substanciais na autodeterminación e participación das persoas con discapacidade intelectual ou de desenvolvemento dentro da entidade, a dinámica de servizos de apoio ás familias, a concienciación da discapacidade, mellorar a accesibilidade cognitiva en centros e servizos, a posta en marcha dun programa de inclusión social, a creación dun plan na organización ou o establecemento dun sistema de xestión global.

 

- E, ¿dende esta posición no que se atopa, como pode planteáis traballo futuro?

Aínda que os resultados obtidos ata o momento son excelentes e estamos moi satisfeitos. Existen moitos impactos positivos que foron contrastados, non só na xestión senon tamén a fin de mellorar a calidade de vida para as persoas con discapacidade intelectual. Pero, debemos seguir traballando e ter en conta que o desenvolvemento da calidade é un camiño sen fin: melloras permanentes ou cambios para facer avanzar o cumprimento da nosa misión; mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.

Tamén, queremos seguir contando co empeño do conxunto dos profesionais motivados e comprometidos, que traballan a diario na nosa organización, seguindo as esixencias e requisitos de conformidade con estes modelos de calidade. A súa elevada motivación e implicación na mellora continua permite alcanzar as nosas expectativas en relación á calidade.

(Entrevista realizada polo xornalista Juan de Sola)

 

Política Protección de datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

A Asociación Juan XXIII, con dirección de correo electrónico de contacto info@asociacionjuanxxiii.org informa a os usuarios acerca da súa política de protección de datos de carácter persoal. Deste xeito, os Usuarios deciden libre e voluntariamente se desexan facilitar á Asociación Juan XXIII os Datos Persoais que se lles poidan requerir ou que se poidan obter dos Usuarios con ocasión das relacións comerciais, cumplimentación de formularios ofrecidos pola Asociación Juan XXIII na sua páxina web.

A empresa resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade en función das novedades lexislativas, xurisprudenciais ou de autorregulación que se produzcan. Tales modificacións, serán anunciadas nesta páxina con razonable antelación a sua entrada en vigor.

Os Datos Personais recollidos se incorporarán a un Ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, independientemente do formulario utilizado para o envío de información. Este Ficheiro inscribese coma “Contacto web” coa finalidade de atender a sua consulta e/ou solicitude de información.

Unha vez que os datos recibidos a través da consulta, estos poden incorporarse a outros Ficheiros que teñen unha finalidade distinta e que está determinada pola propia función do formulario, así no caso dos voluntarios que desexan participar nas actividades da asociación, os datos recollidos se incorporan ao Ficheiro “Voluntarios” coa finalidade de xestionar dito servizo.

No caso do formulario para socios, os datos personais facilitados se incorporan a un Ficheiro denominado “Socios” coa finalidade de xestionar a sua solicitude.

Os datos obtidos a través dos formularios desta páxina non serán cedidos a terceiros. A Asociación Juan XXIII pode usalos para poñerse en contacto con ditas finalidades cos interesados. No caso de que se produzca algunha cesión a Asociación Juan XXIII solicitará o correspondente consentimento dos interesados, informando do destinatario e da finalidade da cesión.

A Asociación Juan XXIII adopta os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requeridos, e ditos niveis estarán acordes coa evolución do estado da técnica e a lexislación vixente.

Os Usuarios teñen recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, así coma teñen recoñécido o dereito a ser informados das cesións de datos realizadas contactando coa Asociación Juan XXIII a través do correo electrónico info@asociacionjuanxxiii.org ou por correo ordinario na dirección, Asociación Juan XXIII C/ Eduardo Blanco Amor 66, 36003, Pontevedra, indicando claramente o dereito que quere exercer.

Aviso Legal


1. AVISO LEGAL

1. A utilización deste espazo web está suxeita á aceptación plena por parte do Usuario destas condicións de uso, ou ben daquelas que se atopen vixentes en cada momento en que o usuario acceda ao mesmo.

2. Só se permite o acceso a este sitio así coma o seu uso con fins lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ás Condicións Xerais, a ley aplicable en cada momento, así como a moral, boas costumes e orde público.

3. A Asociación Juan XXIII resérvase o dereito unilateral de modificar en calquer momento as presentes condicións de uso. Tamén se reserva o dereito a modificar en calquer momento a presentación, configuración e localización do Sitio Web, así coma os contidos e as condicións requeridas para utilizar os mesmos.

4. A Asociación Juan XXIII resérvase o dereito de por en coñecemento da Autoridade competente calquer outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos ou poidan ser constitutivos de delito.

6. A Asociación Juan XXIII resérvase o dereito a poñer fin a este servizo web en calquer momento sen mais requisito que o aviso nas presentes condicións con 15 días de antelación.

 

2. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

1. A Asociación Juan XXIII, non puede garantizar a disponibilidade permanente do servizo que ofrece este sitio, nin se fai responsable de calesquera danos e perxuizos producidos ou que poidan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, calqiera que sexa a sua natureza, que se deriven do uso da información contida na Web deste sitio.

2. No de que, por un ataque informático, se producisen erros na información facilitada, a Asociación Juan XXIII no se fai responsable de tales erros así coma dos danos causados polo uso da información derivada de ditos erros.

3.Ol contido desta web e meramente informativo, nof facendose responsable en ningún momento acerca dos posibles erros producidos na sua presentación. Se desexa información mais detallada, pode porse en contacto a través da dirección de correo electrónico info@asociacionjuanxxiii.org ou ben por teléfono 986 855 018.

 

3. RÉXIME DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1. A propiedade industrial e intelectual de cantos logos, emblemas, ou cualquer elemento incorporado no diseño deste sitio pertence en exclusiva á Asociación Juan XXIII. Os elementos desta web sobre os que a Asociación Juan XXIII non ten dereitos de propiedade intelectual ou industrial son usados co correspondente permiso.

2. Queda prohibida a reproducción de todo ou parte do contido desta web en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da Asociación Juan XXIII.

3. Calquier violación dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou os elementos da Asociación Juan XXIII, será obxecto das oportunas medidas legais para lograr a protección de éstos.

 

4. LEXISLACIÓN APLICABLE

1. A Asociación Juan XXIII informa que este sitio web se atopa aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, e por elo a única lexislación aplicable para resolver calquer conflicto respecto á interpretación destas condicións, e a lexislación española, así coma os Tratados Internacionais que suscriba España.

2. Mediante a aceptación das presentes Condiciónx Xerais, o usuario se somete á xurisdicción dos Tribunais da cidade de Pontevedra, para resolver calquer controversia relacionada co apartado anterior.

 

COMO POÑERSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquer aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguientes direccóns:

info@asociacionjuanxxiii.org se o fai a través de correo electrónico ou been por escrito a

Asociación Juan XXIII

C/ Eduardo Blanco Amor 66, 36003, Pontevedra.

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DE SERVIZOS

Asociación Juan XXIII

Domicilio Social: C/ Eduardo Blanco Amor 66, 36003, Pontevedra

Teléfono  +34 986 855 018

Fax +34 986-868.495

info@asociacionjuanxxiii.org

Número de Identificación Fiscal: G-36.012.128

Fondos Publicos


FONDOS PUBLICOS:

Os datos referidos a subvencion son os seguintes:
data da resolucion de concesion: 2 setembro de 2011
Data da publicacion no diario oficial de galicia: 26 octubro de 2011
Norma reguladora: Procedemento administrativo PR521A_2011
Organo concedente: Secretaria Xeral de Modernizacion o Innovacion Tecnoloxica
Credito orzamentario: 1.000.000 euros.
Contía e finalizade da subvencion concedida: Con motivo de estender a xeneralizar o uso das Tecnoloxías da información e da Comunicación entre os distintos Centros e Servizos dependentes e as persoas que conforman a Asociación Juan XXIII ( alunnos,usuarios,profesionais e voluntarios) a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Modernización e innovación Tecnolóxica de Presidencia e do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), condedeunos unha axuda económica de 21.195,66 euros para adquisición e instalación de equipamento informático (23 equipos instalados en rede).

 

DESCARGAR MEMORIA
i l n j